طرز پختن مربا
طرز پختن مربا, انواع مربا - آکاایران, آموزش آشپزی ، اشپزی فرنگی ، آشپزی ایرانی- آکاایران

طرز پختن مربا


میوه راپس ازشستن وآماده کردن – که ممکن است به معنای خرد کردن یارنده کردن یاله کردن باشد - دردیگ بریزید، آب لازم رابه آن اضافه کنید وروی آتش ملایم به جوش بیاورید. جوش ملایم میوه رانرم ولعاب آن راحل می کند. پس ازآن که مقدارآب به حدود نیم کاهش یافت شکررادردیگ بریزید وباقاشق چوبی هم بزنید تاشهد مربا قوام بیاید. اگردراین موقع یک قاشق کلیسیرین به مربابزنیم ازکف کردن آن جلوگیری می کند.

 

پس از ریختن شکر، آتش راتیزکنید ودردیگ رابازبگذارید تامرباهرچه زودترقوام بیاید. این کار، بسته به نوع ومقدارمربا از5تا20 دقیقه طول می کشد.
نشانه قوام آمدن مربااین است که اگریک قاشق چای خوری ازشهد آن راروی بشقاب چینی سردبریزیم وبشقاب راخم کنیم شهد روی بشقاب راه نمی افتد. قوام مربارابعضی ازبانوان بایک قطره شهد روی ناخن شست خود آزمایش می کنند.
درپختین مربای فرنگی که معمولا ً به شکل لیته است، سعی براین است که اولا ً رنگ وعطرومزه میوه هرچه بیشترحفظ شود وثانیا ً شهد مرباچسبناک نباشد وکش نیاید، یابه اصطلاح «نخ ندهد». پخت طولانی، به میژه پس ازاضافه شدن شکر، درهردومورد اثرنامساعد دارد. ازاین روپختن ونرم شدن میوه عملی است که باید پیش ازافزودن شکرانجام بگیردوشهد مربادرمدت کوتاهی قوام بیاید، یعنی محلول شکربه درجه معینی ازغلظت برسد.
شکررااگرباحرارت عادی به میوه درحال جوشیدن اضافه کنید طبعا ً ازجوش می افتد ومدتی طول می کشد تابازوبه جوش بیاید. این کارزمان پخت مرباراطولانی می کند ودررنگ وعطرمیوه اثرمی گذارد. به این دلیل مربا سازان فرنگی شکررامدتی درفرداغ می گذارند وسپس به میوه اضافه می کنند، والبته دقت می کنند که شکردرفرذوب نشود.

منبع : بخش آشپزی آکاایران
برچسب :